Paklausti dabar
X

Paklausti dabar

Paslaugų teikimo sąlygos

 • Interneto svetainę http://lt.uplonline.com/ administruoja „UPL Europe Ltd.“

 • Šioje interneto svetainėje „UPL“ nesiūlo asmenims jokių paslaugų. Prieiga prie informacijos šioje svetainėje yra teikiama tik „kokia yra, kur yra“ pagrindu ir „su visomis klaidomis“. Visa informacija ar produktai, pateikiami šioje svetainėje ar per ją, ir svetainėje esama programinė įranga pateikiama „geriausių pastangų“ pagrindu.

  2.a. Atsakomybės apribojimas. Jūs sutinkate paslaugomis naudotis išimtinai savo rizika. Paslauga yra teikiama „kokia yra“ ir „kai esama“ pagrindu. UPL atsisako bet kokių garantijų, aiškiai išreikštų ar numanomų, įskaitant, bet neapsiribojant, numanomas tinkamumo prekybai, tinkamumo konkrečiam tikslui ir nepažeidžiamumo garantijas. UPL negarantuoja, kad informacija atitiks jūsų reikalavimus arba ji bus nepertraukiama, savalaikė, saugi ar be klaidų; taip pat UPL nesuteikia jokios garantijos dėl rezultatų, kurie gali būti gauti naudojant šią interneto svetainę, arba kad programinės įrangos defektai bus ištaisyti. Jūs suprantate ir sutinkate, kad bet kokia medžiaga ir (arba) duomenys, kuriuos atsisiunčiate ar kitaip gaunate naudodamiesi šia interneto svetaine, yra atliekami jūsų nuožiūra ir rizika. Jūs būsite visiškai atsakingi už bet kokią žalą jūsų kompiuterių sistemoms ar duomenų praradimą, patiriamą dėl tokių medžiagų ir (arba) duomenų atsisiuntimo. UPL neteikia garantijų dėl jokių prekių ar paslaugų, įsigytų ar gautų naudojant interneto svetainę, arba bet kokių su interneto svetaine susijusių sandorių. Jokia žodinė ar rašytinė informacija, kurią jūs gaunate per „UPL mail“ ar interneto svetainę, nesuteikia jokių garantijų, kurios aiškiai nenurodytos šiame dokumente. UPL negarantuoja, kad informacija bus nenutrūkstama, laiku saugi ar be klaidų.

 • UPL aiškiai ar netiesiogiai ne teikia jokių garantijų ir pareiškimų dėl naudojimo, naudojimo rezultatų arba negalėjimo naudotis ar pasiekti interneto svetainės informaciją ar turinį, kiek tai susiję su tikslumu, patikimumu, išsamumu, teisingumu, funkcionalumu, rezultatais, tęstinumu, savalaikiškumu ar kitokiu tinkamumu konkrečiam tikslui, ir (arba) dėl interneto svetainės ir (arba) joje pateikiamo turinio nepažeidžiamumo. Maža to, šioje svetainėje pateikiamoje informacijoje ar duomenyse gali būti netikslumų ir (arba) spausdinimo klaidų. UPL negarantuoja, kad svetainė ar jos funkcijos bus nepertraukiamos arba be jokių klaidų ar defektų, arba kad tokia informacija atitiks visus naudotojo tikslus ar poreikius.

 • Naudotojas prisiima visą riziką, susijusią su šioje interneto svetainėje pateikiamos informacijos, duomenų ar bet kokio turinio naudojimu ir tokio naudojimo rezultatais, kiek tai susiję su tikslumu, patikimumu, rezultatais, išsamumu, išsamumu, visapusiškumu, teisingumu, funkcionalumu, tęstinumu ir savalaikiškumu.

 • UPL atsisako bet kokios ir visos atsakomybės, dabartinės ar būsimos, dėl bet kokios klaidos ar praleidimo, įvykusių dėl tokių duomenų, informacijos ar medžiagos perdavimo šioje interneto svetainėje.

 • Naudotojas atsisako teisės į bet kokį reikalavimą, grindžiamą neigiamu poveikiu ar pasekmėmis rezultatams, kurių naudotojas tikėjosi sulaukti iš bet kokios šioje interneto svetainėje pateikiamos informacijos ar duomenų.

 • Bet kuris asmuo, kuris naudojasi arba yra gavęs bet kokią informaciją ar duomenis iš interneto svetainės, patvirtina ir sutinka, kad visos su informacija susijusios nuosavybės teisės, nustatytos įstatymais ar kitais būdais, lieka išskirtine UPL nuosavybe. Bet koks tokios informacijos, pateikiamos interneto svetainėje, atkūrimas, perskirstymas ar perdavimas už atlygį ar kitais būdais yra griežtai draudžiamas ir tai prieštarautų LIETUVOS RESPUBLIKOS įstatymams.

 • UPL neprisiima atsakomybės už jokias pretenzijas ar nuostolius, tiesiogiai ar netiesiogiai patiriamus dėl šioje interneto svetainėje gautų duomenų ar medžiagos naudojimo ir taikymo arba neteisėtos prieigos prie šios interneto svetainės ar dėl bet kokių kitų priežasčių. Bet koks šio atsakomybės atsisakymo pakeitimas, pakeičiantis bet kurią iš čia išdėstytų nuostatų, gali būti pateikiamas UPL nuožiūra be įspėjimo.

  8.a. Paslaugų teikimo sąlygų keitimas. UPL gali keisti paslaugos teikimo sąlygas; tokiu atveju UPL informuos jus apie pakeitimus. UPL savo nuožiūra gali kartkartėmis jums pasiūlyti įvairių interneto svetainės funkcijų ir priemonių. Tačiau UPL pasilieka teisę bet kuriuo metu, be išankstinio įspėjimo, nebesiūlyti tokių interneto svetainės funkcijų ir priemonių.

 • Registracijos duomenys. Naudodamiesi paslauga, jūs sutinkate „UPL mail“ pateikti aktualią, išsamią ir tikslią registracijos informaciją („registracijos duomenis“), kaip tai nurodoma interneto svetainėje, išlaikyti ir atnaujinti šią informaciją taip, kaip reikalaujama, kad ji būtų aktuali, išsami ir tiksli.

 • Asmeninis naudojimas ir saugumas. Jūs pripažįstate, kad teisė naudotis interneto svetaine suteikiama asmeniškai jums. Jūs sutinkate neperleisti ar nesinaudoti komercine informacija be aiškaus UPL sutikimo. Jūs esate visiškai atsakingi už slaptažodžio ir paskyros slaptumo užtikrinimą. Jūs visiškai atsakote už visą savo paskyros naudojimą, įskaitant bet kokios trečiosios šalies bet kokį neleistiną jūsų paskyros naudojimą.

 • Žalos atlyginimas. Jūs sutinkate ginti, atlyginti žalą ir apsaugoti UPL, jos darbuotojus, direktorius, pareigūnus, agentus, teisių perėmėjus ir įgaliotus asmenis nuo visų įsipareigojimų, nuostolių, praradimų, išlaidų ir kaštų, įskaitant advokato mokesčius, patirtus arba atsirandančius dėl pretenzijos, grindžiamos jūsų paskyros naudojimu, įskaitant bet kokį šmeižikišką reikalavimą, šmeižtą, privatumo ar viešinimo teisių pažeidimą, kitų abonentų paslaugų praradimą ir intelektinės nuosavybės ar kitų teisių pažeidimą.

 • UPL pasilieka teisę bet kuriuo metu savo nuožiūra nutraukti jūsų prieigą prie paslaugų ir susijusių paslaugų ar bet kokios jų dalies be išankstinio įspėjimo.

  • Gali būti renkama ši jūsų asmens informacija:

  • - Vardas ir pavardė.

  • - El. pašto adresas.

  • - Pašto kodas.

  • - Demografinis profilis (pavyzdžiui, amžius, lytis, pareigos, išsilavinimas ir turimos ilgalaikio naudojimo prekės).

  • - Interesai (pavyzdžiui, naujienos, sportas, kelionės ir pan.).

  • - Finansinė informacija (pavyzdžiui, banko sąskaitos ar kredito kortelės numeris).

  • - Nuomonė apie mūsų interneto svetainės funkcijas.

  UPL administruos minėtą informaciją pagal galiojančią UPL privatumo politiką.

 • Taikomi įstatymai. Kalbant apie visus teisinius ieškinius ar bylas prieš UPL teisme bet kokiu atveju, susijusiu su šios interneto svetainės naudojimu ar prieiga prie jos, šią interneto svetainę naudojantis asmuo neatšaukiamai sutinka, kad išimtinė jurisdikcija priklauso LIETUVOS RESPUBLIKOS teismams ir atsisako bet kokių prieštaravimų teismo procese dėl vietos nustatymo ar dėl to, kad byla nagrinėjama nepatogiame pasiekti teisme. Pirmiau minėtame teismo procese galiojantys įstatymai yra LIETUVOS RESPUBLIKOS įstatymai.

 • Pranešimas apie prekės ženklą. UPL ir jos prekės ženklai, išvardyti jos interneto svetainėje, taip pat juridinės dukterinės bendrovės yra UPL prekių ženklai ir (arba) paslaugų ženklai. Visos su prekės ženklu susijusios teisės, įgyjamos pagal įstatymą ar kitaip, priklauso tik UPL. Bet koks pirmiau minėtų sąlygų pažeidimas laikomas nusikaltimu pagal LIETUVOS RESPUBLIKOS įstatymus ir tai reglamentuojančius tarptautinius susitarimus.

 • Autorių teisių pranešimas. Išskyrus tuos atvejus, kai šioje interneto svetainėje nurodyta kitaip, šios svetainės turinio autorių teisės priklauso UPL. Visos teisės saugomos. Jokia šios svetainės informacija, įskaitant tekstą, grafiką ir html kodą, negali būti atkuriama ar perduodama jokia forma ir jokiomis priemonėmis be aiškaus rašytinio UPL sutikimo.

 • 16. Taip pat naudotojai sutinka nenaudoti šios interneto svetainės, norėdami:

  • - Įkelti, paskelbti, siųsti el. paštu, perduoti ar kitaip pateikti neteisėtą, kenksmingą, grasinantį, užgaulų, priekabiaujantį, įžeidžiantį, šmeižikišką, vulgarų, nepadorų, šmeižikišką, pažeidžiantį kito asmens privatumą, kurstantį neapykantą, rasiniu, etniniu ar kitokiu požiūriu nepriimtiną turinį.

  • - Pakenkti nepilnamečiams bet kokiu būdu.

  • - Apsimesti bet kokiu asmeniu ar subjektu, įskaitant, bet neapsiribojant, UPL pareigūnu, forumo lyderiu, vadovu ar savininku, arba klaidingai pateikti ar kitaip neteisingai pristatyti savo ryšį su asmeniu ar subjektu.

  • - Kurti antraštes ar kitaip manipuliuoti identifikatoriais, kad paslėptumėte bet kokio per šią interneto svetainę perduodamo turinio kilmę.

  • - Įkelti, paskelbti, siųsti el. paštu, perduoti ar kitaip pateikti bet kokį turinį, kurio neturite teisės pateikti pagal bet kokį įstatymą arba pagal sutartinius ar patikėtinius santykius (pavyzdžiui, viešai neatskleistina informacija, patentuota ir konfidenciali informacija, kuri sužinoma arba atskleidžiama per darbinius santykius arba pagal sutartis dėl neatskleidimo).

  • - Įkelti, paskelbti, siųsti el. paštu, perduoti ar kitaip pateikti bet kokį turinį, kuris pažeidžia bet kokios šalies patentą, prekės ženklą, komercinę paslaptį, autorių teises ar kitas nuosavybės teises (toliau – „teises“).

  • - Įkelti, paskelbti, siųsti el. paštu, perduoti ar kitaip pateikti bet kokią nepageidaujamą ar neleistiną reklamą, reklaminę medžiagą, nepageidaujamus el. laiškus, šlamštą, grandininius laiškus, piramidės schemas ar bet kokias kitas užklausas, išskyrus tuos atvejus, kai tai daroma tam skirtose vietose (pvz., prekybos patalpose) (prašome perskaityti visus mūsų politikos dėl šlamšto nuostatus).

  • - Įkelti, paskelbti, siųsti el. paštu, perduoti ar kitaip pateikti bet kokią medžiagą, kurioje yra programinės įrangos virusų ar bet koks kitas kompiuterinis kodas, failus ar programas, skirtas nutraukti, sunaikinti ar apriboti bet kokios kompiuterių programinės ar techninės įrangos arba telekomunikacijų įrangos funkcionalumą.

  • - Sutrikdyti įprastą dialogo srautą, nustatyti ekraną slinkti greičiau, nei kiti interneto svetainės naudotojai gali įvesti tekstą, arba kitaip elgtis tokiu būdu, kuris neigiamai paveiktų kitų naudotojų gebėjimą įsitraukti į realaus laiko mainus.

  • - Trukdyti ar trikdyti interneto svetainę, su interneto svetaine susijusį aptarnavimą, serverius ar tinklus arba nesilaikyti su interneto svetaine susijusių reikalavimų, procedūrų, politikos ar taisyklių.

  • - Sąmoningai ar netyčia pažeisti bet kokius taikytinus savivaldybių, valstybinius, nacionalinius ar tarptautinius teisės aktus, įskaitant, bet neapsiribojant, JAV vertybinių popierių ir biržos komisijos paskelbtus nuostatus, bet kokią nacionalinės ar kitokios vertybinių popierių biržos taisyklę, įskaitant, bet neapsiribojant, Niujorko vertybinių popierių biržos, Amerikos vertybinių popierių biržos arba NASDAQ taisyklę, ir bet kokius įstatymo galią turinčius reikalavimus.

  • - Persekioti ar kitaip priekabiauti prie kito asmens.

  • - Rinkti arba saugoti asmens duomenis apie kitus naudotojus.

 • Specialūs įspėjimai dėl tarptautinio naudojimo.

  Pripažindamas pasaulinį interneto pobūdį, naudotojas sutinka laikytis visų vietos taisyklių, susijusių su elgesiu internete ir priimtinu turiniu. Konkrečiai, naudotojas sutinka laikytis visų taikomų įstatymų dėl techninių duomenų, išsiunčiamų iš šalies, kurioje jūs gyvenate, perdavimo.

 • Turinys, pateiktas ar suteiktas įtraukti į interneto svetainę.

 • UPL nepripažįsta nuosavybės už turinį, kurį naudotojas pateikia ar suteikia įtraukimui į interneto svetainę. Tačiau kalbant apie turinį, kurį naudotojas pateikia ar suteikia įtraukimui į viešai prieinamas interneto svetainės sritis, naudotojas suteikia UPL toliau pateikiamą visame pasaulyje galiojančią nemokamą ir neišimtinę licenciją:

  - Kalbant apie turinį, kurį naudotojas pateikia ar suteikia įtraukimui į viešai prieinamas UPL grupių sritis, licencija naudoti, dauginti, keisti, pritaikyti, viešai atlikti ir viešai rodyti tokį turinį interneto svetainėje taikoma tik tam, kad būtų galima teikti ir reklamuoti konkrečią UPL grupę, kuriai toks turinys buvo pateiktas ar suteiktas. Ši licencija galioja tik tol, kol nuspręsite laikyti tokį turinį interneto svetainėje ir baigsis tuo metu, kai jį pašalinsite arba UPL pašalins tokį turinį iš interneto svetainės.

 • Paslaugų pakeitimai

  UPL pasilieka teisę bet kuriuo metu ir retkarčiais keisti arba nutraukti laikinai ar visam laikui interneto svetainės (ar bet kurios jos dalies) paslaugą ar turinį pateikdama pranešimą ar be pranešimo. Naudotojas sutinka, kad UPL neatsako naudotojui ar bet kuriai trečiajai šaliai už jokius paslaugos pakeitimus, sustabdymą ar nutraukimą.

 • Nutraukimas

  • Naudotojas sutinka, kad tam tikromis sąlygomis ir be išankstinio įspėjimo UPL gali nedelsdama nutraukti minėto naudotojo UPL paskyrą, visus susijusius el. pašto adresus ir prieigą prie paslaugos. Tokio nutraukimo priežastis gali apimti, bet neapsiriboti:

  • (a) paslaugų teikimo sąlygų arba kitų susijusių sutarčių ar gairių pažeidimai;

  • (b) teisėsaugos ar kitų vyriausybinių agentūrų prašymas;

  • (c) jūsų prašymas (savarankiškai inicijuotas paskyros panaikinimas);

  • (d) interneto svetainės (ar bet kurios jos dalies) panaikinimas arba esminis pakeitimas;

  • (e) netikėti techniniai arba saugumo klausimai ar problemos;

  • (f) ilgesni neaktyvumo laikotarpiai.

  • Jūsų UPL paskyros nutraukimas apima:

  • (a) prieigos prie visų interneto svetainėje teikiamų paslaugų, įskaitant, bet neapsiribojant, „UPL mail“, grupių, pranešimų, pokalbių, domenų, aukcionų, pranešimų lentų, sveikinimų, įspėjimų ir žaidimų, pašalinimą;

  • (b) jūsų slaptažodžio ir visos susijusios informacijos, failų ir turinio, susijusių su jūsų paskyra (ar bet kuria jos dalimi) arba saugomų paskyroje, ištrynimą;

  • (c) tolesnio interneto svetainės naudojimo draudimą. Be to, jūs sutinkate, kad UPL savo nuožiūra atlieka pagrįstą nutraukimą ir kad UPL neatsako jums ar trečiajai šaliai dėl bet kokio jūsų paskyros nutraukimo, bet kokio susijusio el. pašto adreso ar prieigos prie interneto svetainės panaikinimo.

  • Šios naudojimo sąlygos yra teisėtas susitarimas tarp naudotojo ir UPL. Naudotojas turi priimti visus terminus, sąlygas ir pranešimus, įtrauktus į šias naudojimo sąlygas, be jokių pakeitimų, kad galėtų pasiekti interneto svetainę ir ja naudotis. Naudotojui prieiga nesuteikiama, jeigu jis nesutinka su visomis šiomis naudojimo sąlygomis.

 • Šių naudojimo sąlygų keitimas:

  Gali būti, kad UPL norės atnaujinti ar pakeisti minėtų interneto svetainės paslaugų terminus, sąlygas ir pranešimus, kad būtų įtraukti informacijos pakeitimai, įstatymų pakeitimai, susiję su informacija, arba dėl kitų priežasčių, dėl kurių UPL pasilieka teisę daryti šiuos pakeitimus. Naudotojas privalo reguliariai peržiūrėti šiuos terminus, sąlygas ir pranešimus. Tolesnė prieiga prie minėtų interneto svetainės paslaugų ar jų naudojimas atlikus tokius pakeitimus atstoja jūsų sutikimą su tokiais pakeitimais Jei aiškiai nenurodyta kitaip, bet kurioms naujoms funkcijoms, kurios keičia arba tobulina minėtas interneto svetainės paslaugas, taikomos naudojimo sąlygos, kurios kartais keičiamos.

 • Privatumas ir asmens informacija

  Minėtas naudotojas turi turėti paskyrą minėtoje interneto svetainėje. Norėdamas sukurti paskyrą, naudotojas turi pateikti naudotojo informaciją ir prireikus ją atnaujinti, kad duomenys nebūtų pasenę. UPL sutinka naudoti jūsų asmeninę informaciją tik laikydamasi minėto naudotojo paskyros sąlygų.

  Minėtas naudotojas yra atsakingas už naudotojo slaptažodžio ir paskyros informacijos konfidencialumą. Be to, minėtas asmuo yra atsakingas už visą veiklą minėto naudotojo paskyroje ir tas naudotojas sutinka nedelsdamas pranešti UPL apie bet kokį minėto naudotojo paskyros naudojimą be leidimo. UPL neatsako už nuostolius, kuriuos minėtas naudotojas gali patirti dėl to, kad koks nors asmuo be leidimo naudojasi minėto naudotojo paskyra ar naudotojo slaptažodžiu.

 • Neteisėtas ar draudžiamas naudojimas:

  Minėtos interneto svetainės naudojimo sąlygose numatoma, kad minėtas naudotojas sutinka nenaudoti minėtos interneto svetainės jokiu tikslu, kuris yra neteisėtas arba prieštarauja šioms naudojimo sąlygoms. Taip pat minėtas naudotojas negali naudoti minėtos interneto svetainės jokiais būdais, kurie galėtų pakenkti, išjungti, perkrauti ar pakenkti „.net passport“ paslaugoms arba trukdyti bet kuriai kitai šaliai jomis naudotis ir mėgautis. Minėtas naudotojas negali bandyti gauti neteisėtos prieigos prie bet kurios minėtos interneto svetainės paskyros, kompiuterinių sistemų ar tinklų, susijusių su minėta interneto svetaine. Minėtas naudotojas negali gauti arba bandyti gauti jokios medžiagos ar informacijos bet kokiomis priemonėmis, kurios nėra sąmoningai pateikiamos ar numatytos minėtoje svetainėje.